PROHLÁŠENÍ
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Aktuální informace:

Kurzy, semináře, programy:

O PROSPĚŠNÉ
KOMUNIKACI
Vztah a závislost
21. 4. 2018

MUŽI A JEJICH 
IDENTITY

26. 5. 2018

KURZ RELAXAČNÍCH
TECHNIK
od 4. 9.2018

Euromed Praha - NEUROLOGIE

 

Spolupracujeme:
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

I. Správce osobní údajů

 

Společnost CLINTRIAL s.r.o., se sídlem Počernická 1427, Praha 10-Strašnice, IČ 27223922,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105707 (dále jen „správce“) informuje  tímto v souladu se čl. 12 GDPR subjekty údajů (Vás)  o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů

 

1)  Přímo od subjektů údajů s jejich dobrovolným a určitým informovaným souhlasem ( písemný souhlas, nebo souhlas prostřednictvím e-mailu, telefonu, webové stránky, kontaktního formuláře na webu atd.).

 

2)  Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

1)  Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné.

 

2)  Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností ze strany správce.

 

V. Kategorie subjektů údajů

1)  Pacienti, klienti.

2)  Dodavatelé služeb.

3)  Osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci.

 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

1)  Zpracovatel.

2)  Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

VII. Účel zpracování osobních údajů

 

a)    Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů,

b)    jednání o smluvním vztahu,

c)    plnění smlouvy,

d)   ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,

e)    archivnictví vedené na základě zákona,

f)    výběrová řízení na volná pracovní místa,

g)    plnění zákonných povinností ze strany správce,

h)   ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě  za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

IX. Doba zpracování osobních údajů

 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, vždy však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

X. Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

a)      subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

b)      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

c)      zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d)     zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

e)      zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

 

 

 

 

f)       zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

XI. Práva subjektu údajů

 

1)    V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

a)       účelu zpracování,

b)       kategorii dotčených osobních údajů,

c)       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou   zpřístupněny,

d)      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e)       veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

f)        pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2)    Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

a)      požádat správce o vysvětlení,

b)      požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,

c)      je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,

d)     nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,

e)      postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,

f)       správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

Správce osobních údajů

 

ZGI5MT